WARUNKI GWARANCJI:

Firma NEKSUS udziela gwarancji na każdy z oferowanych produktów lub zostaje udzielona gwarancja fabryczna producenta, w przypadku której Nabywca zobowiązany jest zgłosić się do punktu serwisowego wskazanego w gwarancji.

 

  1. Nabywca zobowiązany jest przestrzegać podstawowych warunków eksploatacji: sprzęt musi być podłączony do sieci zasilającej 230V/50Hz wyposażonej w zerowanie ochronne, w pomieszczeniach o wilgotności 35-85% i tern. 15-30oC,  wszystkie elementy zestawu powinny być podłączone do tej samej fazy i wspólnie zerowane, sprzęt powinien być umieszczony w pomieszczeniach o niewielkim stopniu zapylenia, nie powinien podlegać wibracjom, znajdować się wśród źródeł elektromagnetycznych, podłączanie jakichkolwiek części zestawu powinno się odbywać przy wyłączonym zasilaniu,
  2. W czasie trwania gwarancji jakiekolwiek usterki będą usuwane w ciągu 14 dni roboczych lub w przypadku skomplikowanych napraw okres ten może ulec przedłużeniu do 30 dni roboczych.
  3. Nabywca dostarcza na własny koszt do serwisu kompletny sprzęt w oryginalnych opakowaniach, wypisaną gwarancją, rachunkiem/fakturą zakupu.
  4. Nabywca powinien na własny koszt dokonywać czyszczenia, konserwacji, przeglądu sprzętu.
  5. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń: mechanicznych, wyładowań atmosferycznych, zalania, pożaru, wynikających z niewłaściwej eksploatacji, powstałych z winy lub niewiedzy Nabywcy, wynikających z używania nieoryginalnych materiałów eksploatacyjnych
  6. NEKSUS nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu jeżeli wynika on z niewłaściwego posługiwania się sprzętem lub jest ogólną konsekwencją długotrwałej pracy na nim.
  7. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności: konfiguracji sprzętu, usuwania wirusów, instalacji oprogramowania, konserwacji, czyszczenia (usługi odpłatne wg cennika) czynności przewidzianych w instrukcji obsługi lub instalacji
  8. Nabywca traci gwarancję w przypadku naruszenia plomb gwarancyjnych, samowolnych napraw i przeróbek, samodzielnej rekonfiguracji i rozbudowy zakupionego sprzętu, uszkodzeń mechanicznych.
  9. Duplikaty gwarancji nie będą wydawane